imgATRAKCYJNE RABATY DO 20%
imgDARMOWA DOSTAWA OD 99 zł
img30 DNI NA ZWROT
img
Obsługa klienta
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z obsługą sklepu za pomocą poniższego formularza.
INFOLINIA SKLEPU INTERNETOWEGO:

Godziny otwarcia: pon. - pt. 10:00 - 14:00

Telefon: 22 230 22 83

Mail: sklep@swiatloistyl.pl

img
Ulubione
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ulubione produkty. Zaloguj się
Do darmowej wysyłki brakuje Ci: 99 zł
do kasy suma: 0,00 zł
img Moje konto

Zarejestruj się

Otrzymasz liczne dodatkowe korzyści:

 • podgląd statusu realizacji zamówień
 • podgląd historii zakupów
 • brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach
 • możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych
wyszukiwarka zaawansowana
KONKURS - Facebook

REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOK’U  
Jak planujesz spędzić tegoroczne Walentynki? Uzasadnij swoją odpowiedź.” 

 

§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na Facebook’uJak planujesz spędzić tegoroczne Walentynki? Uzasadnij swoją odpowiedź.”zwany dalej „Konkursem”. 
 2. Organizatorem Konkursu jest „ASAJ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000044519, NIP 821-22-27-830, kapitał zakładowy: 103 000 zł, zwana dalej „Organizatorem”.  
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 4. Przedmiotem Konkursu jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym treści – odpowiedzi na pytanie –  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  
 5. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne zakceptacją przez niego postanowień Regulaminu oraz z potwierdzeniem przez Uczestnika spełniania warunków udziału w Konkursie. Przystępując doKonkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz odmowywydania nagrody.  
 6. Uczestnik Konkursu w momencie umieszczenia treści – odpowiedzi na pytanie konkursowe: Jak planujesz spędzić tegoroczne Walentynki? Uzasadnij swoją odpowiedź.”– w komentarzu pod postemkonkursowym akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.  
 7. Konkurs jest organizowany w celu promowania sklepu www.swiatloistyl.pl. 
 8. Konkurs trwa od dnia 08.02.2023r. do 13.02.2023r. do godziny 24:00. 
 9. Regulamin jest udostępniony wszystkim potencjalnym Uczestnikom na stronie www.asaj.pl. 

 

§ 2. Uczestnicy Konkursu 

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie i mające pełną zdolność doczynności prawnych.  
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora ani osoby pozostające wstosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisyzleceniu z Organizatorem oraz członkowie rodzinwskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. 
 3. Osoba staje się Uczestnikiem Konkursu z chwilą zamieszczenia, w czasie trwania Konkursu, komentarza pod postem konkursowym, zawierającego odpowiedź na pytanie konkursowe.  

 

§ 3 Zasady Konkursu 

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postemopublikowanym w dniu08.02.2023r. na fanpanpage’u firmowym sklepu Światło i Stylna pytanie konkursowe:Jak planujesz spędzić tegoroczne Walentynki? Uzasadnij swoją odpowiedź.” 
 2. Organizator ma prawo usunąć zgłoszenie konkursowe – komentarz wraz z odpowiedzią –  jeśli zawierać będzietreści sprzeczne z Regulaminem, z obowiązującymi przepisami prawa, zasadamiżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub dobra osób trzecich lub teżbędące obraźliwymi.  
 3. W trakcie trwania Konkursu jeden Uczestnik może umieścić pod postemkonkursowym maksymalnie 1 komentarz z odpowiedzią na pytanie konkursowe. 
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych w Konkursie przez Uczestników treści, zdjęć na swoich profilach w Mediach Społecznościowychtakich jak Facebook, Instagram, LinkedIn i inne. 

 

§ 4 Tryb wyłonienia Zwycięzcy i Nagrody 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa, zwana dalej „Jury”, w składzie trzyosobowym, powołana przez Organizatora. 
 2. Jury w szczególności: 
  -weryfikuje, czy komentarze z treścią odpowiedzi wpłynęły w terminie trwania Konkursu wskazanym w § 1 ust. 8, 
  -wyklucza Uczestnika z Konkursu, w przypadkach naruszenia lub niespełniania wymagań określonych w Regulaminie,  
  -dokonuje oceny nadesłanych odpowiedzi konkursowych i wyłania Laureata – Zwycięzcę Konkursu.  
 3. Konkurs wygrywa Uczestnik, któryw ocenie Jury wstawi pod postem konkursowymnajciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe; Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 2094 ze zm.).  
 4. Konkurs może wygrać tylko jedna osoba.  
 5. Nagrodą w konkursie jest lampka stołowa Hotel marki Trio o kodzie producenta 501100101. 
 6. Nagroda nie podlega wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jestrównież możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 
 7. Organizator wyśle do Laureata nagrodę, na swój koszt, w terminie 14 dni roboczych od dniawskazania przezLaureata danych adresowych do wysłania nagrody, na wskazany przez Laureata adres.  
 8. Organizator zawiadomi Laureata o zwycięstwie w Konkursie, na adres e-mail Laureata podany na adres mailowy sklep@swiatloistyl.pl lub w wiadomości prywatnej na Facebook’u. W terminie 14 dni od otrzymania przez Zwycięzcę wiadomości o wygraniu Konkursu i przyznaniu nagrody, Laureat wskaże Organizatorowi (odpowiadając na zawiadomienie o wygraniu Konkursu) adres do przesłania nagrody. Jeśli Laureat we wskazanym terminie nie wskaże adresu do doręczenia nagrody, traci prawo do nagrody. W takim przypadku Jury dokonuje ponownej oceny odpowiedzi, przesłanych przez pozostałych Uczestników i wyłania Zwycięzcę. Postanowienia ust. 7,8 10 stosuje się odpowiednio.  
 9. Wartość nagrody podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 1426 ze zm.). 
 10. Organizator opublikuje wyniki konkursu w komentarzu pod postem konkursowym na profilu firmy w ciągu 10 dni odzakończenia Konkursu. 
 11. W przypadku wyłonienia kolejnego Laureata, w trybie opisanym w ust. 8 zdanie trzecie, Organizator opublikuje ponownie wynik Konkursu, w terminie 10 dni od wyłonienia kolejnego Zwycięzcy.   

 

§ 5. Dane osobowe 

 1. Organizator zawiadamia, iż udział w Konkursie jest związany z koniecznością podania przez Uczestnika danych osobowych, określonych w ust. 2 i 3, a Organizator będzie Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” i będzie przetwarzał dane osobowe. 
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie przez Uczestnika danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz adres e-mail Uczestnika. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uczestniczenia w Konkursie.  
 3. Zwycięzca, poza danymi osobowymi wskazanymi w ust. 2, jest zobowiązany do podania danych osobowych w zakresie adresu do doręczenia nagrody oraz numeru telefonu. 
 4. Dane należy podać na adres e-mail Organizatora: sklep@swiatloistyl.pl 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora (Organizatora) na potrzeby organizacji, przeprowadzenia, obsługi i rozliczenia Konkursu, w tym wydania nagrody. 
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w zakresie obowiązków podatkowych, rozliczeniowych) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (w zakresie ewentualnych postępowań reklamacyjnych, sądowych). 
 7. Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie konkursowe oznacza wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej zakresie. 
 8. Uczestnik w każdym czasie może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, informując o tym Administratora pod dane kontaktowe wskazane w ust. 13. Cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziałem w Konkursie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przez Administratora do dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu zgody. 
 9. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Administratora oraz podmioty odpowiedzialne u Administratora za obsługę infrastruktury informatycznejoraz świadczące dla Administratora usługi pomocy prawnej, doradczej, a w zakresie danych adresowych wskazanych przez Zwycięzcę – również podmiot, za pośrednictwem którego Administrator doręczy nagrodę, w zakresie zaś publikacji odpowiedzi i informacji wskazanych w § 3 ust. 4 – dane (z wyłączeniem adres e-mail, nr telefonu i adresu do korespondencji)będą dostępne na profilach Organizatora w Mediach Społecznościowych. 
 10. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 11. Dane osobowe będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym Konkursem. W przypadku toczącego się sporu, procesu sądowego lub innego postępowania okres przechowywania danych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa, którego dotyczy postępowanie. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator będzie przetwarzał dane do dnia otrzymania oświadczenia o wycofaniu zgody, chyba, że zachodzi inna z wymienionych w ust. 6 postawa przetwarzania danych.    
 12. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych (pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane), sprostowania danych (poprawienia danych lub ich uzupełnienia), usunięcia danych (w przypadku  złożenia wniosku o usunięcie i uznania zasadności wniosku, dane zostaną usunięte; prawo żądania usunięcia danych nie dotyczy sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej Administratorowi), prawo do ograniczenia przetwarzania (w przypadku złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania danych i uznania zasadności wniosku wznowienie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania), prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku wniesienia sprzeciwu przetwarzanie  danych osobowych objętych sprzeciwem wymaga wykazania, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 13. W sprawie danych osobowych Uczestnik/Laureat może skontaktować się na piśmie – pod adres Administratora wskazany w § 1 ust. 2, drogą elektroniczną pod adres elektroniczny: sklep@swiatloistyl.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu 22 230 22 83. 

 

§ 6. Postępowanie reklamacyjne 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicywinni zgłaszać na piśmie, listem poleconym,pod adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 2, nie później niż w terminie do 7 dni od daty opublikowania wyników Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jejnadania. 
 2. Koszty przesłania reklamacji pokrywa Uczestnik Konkursu. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, z któregodokonano zgłoszenia, dokładny adres do korespondencji Uczestnika, jak również dokładny opis ipowód reklamacji.  
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przezOrganizatora. 
 5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawieRegulaminu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja sporządzi protokół postępowania reklamacyjnego, w którym zamieści wynik – uznanie/odmowę uznania  reklamacji wraz z uzasadnieniem.  
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony przez Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzeniareklamacji. 
 7. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w sposób wskazany w § 1 ust. 9.  
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe wtrakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia wnadejściu zgłoszeń. 
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy, w szczególności Kodeksucywilnego. 
 4. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego jej uczestnika, ponadto promocja nie jest w żaden sposób przez ten serwis sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis, ani też z nim związana. Administrator promocji korzysta z Facebooka na własną odpowiedzialność, bez pomocy ze strony serwisu. 

Nasze Marki

ZUMA LINE
ARGON
SPOTLINE
NOWODVORSKI
CANDELLUX
PHILIPS
LUMAX
ITALUX
REALITY
KRISLAMP
LEMIR
SPOT LIGHT
GLOBO
SANICO
ALFA
MILAGRO
4CONCEPTS
TKLIGHTING
BPM
ALDEX
RABALUX
MAXLIGHT
LUCIDE
TRIO
BRILLIANT
AZZARDO
Britop Lighting
GTV
LEDVANCE
MARKSLOJD
SOLLUX
IDEAL LUX
LUMINEX
KANLUX
ASTRO
LABRA
POLAMP
SIGMA
LAMPEX
EMOS
LECHPOL
TRIO
GREENLUX
LUTEC
ZAMEL
F&F
V-TAC
ORNO
PRESCOT
SKOFF
LEDEA
Light Prestige
do góry
(C) 2016 Światło i styl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja Maxsote 2016
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony